โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
กิจกรรมของโรงเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
ติดต่อเรา

โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
กิจกรรมของโรงเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โรงเรียน
โคกนางามพิทยาสรรพ์

ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มง่าย ไหว้งาม มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สรภัญญะโคกนางาม

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษา

นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศราวุธ โชคเจริญ

นายศราวุธ โชคเจริญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์

นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
นายอาคม แสงซ้าย

นายอาคม แสงซ้าย

ครูชำนาญการพิเศษ
นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์

นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร แสนผาบ

นางสุภาพร แสนผาบ

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ

นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายสยาม ศรีทอง

นายสยาม ศรีทอง

พนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
นายชาญ ฤาชา

นายชาญ ฤาชา

นักการภารโรง
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศราวุธ โชคเจริญ

นายศราวุธ โชคเจริญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์

นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
นายอาคม แสงซ้าย

นายอาคม แสงซ้าย

ครูชำนาญการพิเศษ
นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์

นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร แสนผาบ

นางสุภาพร แสนผาบ

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ

นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายสยาม ศรีทอง

นายสยาม ศรีทอง

พนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
นายชาญ ฤาชา

นายชาญ ฤาชา

นักการภารโรง

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 277 หมู่ 13 บ้านโคกสูง ตำบลนางาม
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40160

เบอร์โทรศัพท์

088-5495550

E-mail

info@knp.ac.th

Facebook fanpage

ที่อยู่

เลขที่ 277 หมู่ 13 บ้านโคกสูง
ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40160

เบอร์โทรศัพท์

088-5495550

E-mail

info@knp.ac.th

Facebook fanpage

Scroll Up