ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นอักษรย่อ “คพส” ประดับช่อชัยพฤกษ์
อยู่ภายใต้“เจดีย์หลวงปู่ผาง” ยอดเจดีย์เปล่ง “นพรัศมี”
ด้านล่างมีแพรป้ายสุภาษิต “ปญฺญา นรานํ รตนํ ”

ซึ่งมีความหมายดังนี้
  อักษรย่อ คพส ประดับช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์มีความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา
  เจดีย์หลวงปู่ผาง หมายถึง เป็นแหล่งกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
  นพรัศมี หมายถึง ปัญญาอันสว่างรุ่งโรจน์
  สุภาษิต ปญฺญา นรานํ รตนํ หมายถึง ปัญญาเป็นแก้วประเสริฐของคนดี

สุภาษิตประจำโรงเรียน

ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเป็นแก้วประเสริฐของคนดี

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

ยิ้มง่าย ไหว้งาม
สรภัญญะโคกนางาม

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว - สีขาว
สีเขียว
สีขาว


หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ทางจิตใจและปัญญา

อักษรย่อ

ค.ส.พ.

แผนผังโรงเรียน

Scroll Up