ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์

วิสัยทัศน์ (VISION)

  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ จัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมบุคลากรได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน

พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าหมาย (GOAL)

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็น
 เครื่องมือในการเรียนรู้
๒. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 และมีสุนทรียภาพ
๓. จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนตามความถนัด และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม และการศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Scroll Up