การปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์
การปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

    วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานด้วยระบบออนไลน์ เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้จัดสอนใน 5 รายวิชาหลักได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเปิดภาคเรียน และให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนและครูผู้สอนก่อนเปิดเรียน

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up