การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

         วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระภิกษุสงฆ์ตัวแทนเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา ชั้นนักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก ของนักเรียนโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – ๑๕.00 น. โดยมีนักเรียนทุกคนเข้าร่วมทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาทางพระพุทธศาสนา

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up