กิจกรรม นิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม นิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

       วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2564 นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์มอบหมายให้ นายเกียรติภูมิ  พูลพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและนางสุภาพร แสนผาบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนท่าน และนักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น เพื่อติดตามและประเมินผลการนิเทศและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up