ประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม ถึง 30 ก.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม ถึง 30 ก.ค. 64

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ จึงประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กรกฎาคม 2564 โดยให้เรียนด้วยวิธีการ Online หรือ On hand ตามที่ครูผู้สอนกำหนด

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up