ประกาศหยุดเรียน 1 - 16 กรกฎาคม 2564
ประกาศหยุดเรียน 1 – 16 กรกฎาคม 2564

ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 45) มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และเรียนด้วยระบบ Online หรือ Onhand ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2564 และให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามประกาศอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up