พิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา

         วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในสหวิทยาเขต   อุดมคงคาคีรี  ประกอบด้วย โรงเรียนคำแคนวิทยาคม โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ และโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อวางแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เต็มศักยภาพ

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up