มอบขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเทียบเท่า
มอบขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเทียบเท่า

         วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์  จัดกิจกรรมมอบของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสถานศึกษาอื่น ๆ ที่เป็นหลักสูตรเทียบเท่า รอบที่ ๑  จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย      คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการค้นหาตนเองในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีความใส่ใจในการเรียนในโรงเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up