มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน ๘๔ ราย
มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน ๘๔ ราย

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น          ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๘๔ ทุน ณ ห้องประชุมพะยูงทอง โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up