มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวซึ่งมีผลการประเมินระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวซึ่งมีผลการประเมินระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

         วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตรผลการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว ซึ่งมีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนทุกห้องเรียนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการจนโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up