ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

เรื่องอื่นๆ

Scroll Up