การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์

Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Scroll Up