นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

วท.ม. ป.บัณฑิต

วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา
Scroll Up