นางสาวพนิดา  เบี้ยพัด
นางสาวพนิดา เบี้ยพัด
ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา

ค.บ.

วิชาเอก

ฟิสิกส์
Scroll Up