นางสุภาพร  แสนผาบ
นางสุภาพร แสนผาบ
ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

ศษ.บ.

วิชาเอก

เคมี – คณิตศาสตร์
Scroll Up