นายโกวิทย์  คงเดชอดิศักดิ์
นายโกวิทย์ คงเดชอดิศักดิ์
ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

ศษ.ม.

วิชาเอก

หลักสูตรและการสอน (การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
Scroll Up