บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์

นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
นายอาคม แสงซ้าย

นายอาคม แสงซ้าย

ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิจิตต์ แหลมคม

นางวิจิตต์ แหลมคม

ครูชำนาญการพิเศษ
นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์

นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร แสนผาบ

นางสุภาพร แสนผาบ

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ

นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุนันท์ คำภูมี

นายสุนันท์ คำภูมี

ครูชำนาญการ
นางสาวธารารักษ์ จันทร์เรืองศรี

นางสาวธารารักษ์ จันทร์เรืองศรี

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายชาญ ฤๅชา

นายชาญ ฤๅชา

ลูกจ้างชั่วคราว
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์

นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
นายอาคม แสงซ้าย

นายอาคม แสงซ้าย

ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิจิตต์ แหลมคม

นางวิจิตต์ แหลมคม

ครูชำนาญการพิเศษ
นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์

นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร แสนผาบ

นางสุภาพร แสนผาบ

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ

นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุนันท์ คำภูมี

นายสุนันท์ คำภูมี

ครูชำนาญการ
นางสาวธารารักษ์ จันทร์เรืองศรี

นางสาวธารารักษ์ จันทร์เรืองศรี

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายชาญ ฤๅชา

นายชาญ ฤๅชา

ลูกจ้างชั่วคราว
Scroll Up