นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
นายเจษฎา รัศมีศิวโสภา
ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

วท.บ.

วิชาเอก

ฟิสิกส์
Scroll Up